Modificació de la Llei 16/2009, dels centres de culte

Important informació per als centres de culte existents abans de l’entrada en vigor de la llei de centres de culte

L’article 210 de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aprovada recentment pel Ple del Parlament de Catalunya, modifica la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, tot ampliant de cinc a deu anys, el termini de que disposen els centres de culte per a fer les adaptacions necessàries establertes al reglament que desenvolupa la llei.

En aquest sentit cal tenir en compte que els responsables dels centres de culte existents abans de l’entrada en vigor del Decret 94/2010, que no disposen de la preceptiva llicència o que no estiguin inscrits a l’Inventari del patrimoni cultural català, tenen ara fins l’any 2020 per comunicar al seu ajuntament que reuneixen les condicions bàsiques de seguretat establertes en la Disposició Transitòria Tercera del Decret 94/2010.

Font: Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya)

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats