L’Ensenyament de la Religió Evangèlica (ERE)

| Per Josep Mª Martínez Torrents, responsable ERE del Consell Evangèlic de Catalunya |


Què és l’ERE?

És una de les opcions per cursar l’assignatura de Religió, d’acord als principis que defineixen la fe evangèlica.

Per què optar per l’ERE?

Perquè és un dret que tots els pares tenen d’escollir lliurement l’ensenyament de la religió dels seus fills/es d’acord a la seva confessió de fe, el qual està regulat al Real Decret 2438/1994 del 16 de desembre.

Quins alumnes poden fer aquesta opció?

Tal com s’ha dit anteriorment, tots els alumnes escolaritzats en alguna de les etapes del Sistema educatiu: infantil, primària i secundària; siguin o no de confessió evangèlica.

Què s’ha de fer per optar per l’ERE?

- A l’hora de fer la preinscripció en el centre al qual volen els pares matricular el seu fill/a, assenyalar l’opció d’Ensenyament de Religió Evangèlica en l’apartat corresponent en l’imprès de preinscripció al centre, i

- En el moment de la matriculació emplenar la sol·licitud en la que s’expressa la voluntat que el fill/a cursi la matèria de la religió en l’opció d’Ensenyament de Religió Evangèlica.

Quan es por fer ús d’aquest dret?

- Al començament de cada etapa: Infantil, Primària, Secundària els pares poden fer ús del dret d’ optar per l’Ensenyament de la Religió Evangèlica;

- També en els canvis de Cicle de Primària (a l’ inici del curs 3r i 5è) es por fer la sol·licitud.

Què faig en el cas que no sigui atès el dret a què el meu fill/a cursi ERE?

- Dirigir-se a la Direcció del centre on l’alumne/a està matriculat, demanant per escrit explicacions dels motius pels quals no ha estat atesa la sol·licitud de poder cursar la matèria de la Religió en l’opció de l’ERE.

- Trametre una còpia d’aquest document al Consell Evangèlic de Catalunya, Consell de Cent 140, entl.1a, 08015 Barcelona, a l’adreça: cec@consellevangelic.cat  o bé al Fax: 934 253 144.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats