COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT

TEXT LLEGIT PER PAU SIMARRO, JURISTA DEL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA

 

 

  

Suggeriments al Projecte de Llei sobre els Centres de Culte.

  

Preàmbul.- 

  

Per enfortir la jerarquització normativa del dret a la llibertat religiosa sobre el dret urbanístic i l’administratiu municipal, suggerim el canvi d’un paràgraf del preàmbul: 

  

“És evident doncs, que el dret fonamental a la llibertat religiosa està per sobre del urbanístic i de l’administratiu, i que mai podran limitar per se la llibertat de culte; per tant les autoritats municipals no podran imposar més limitacions que les mínimes, dins de les que estiguin previstes a la present Llei”. 

  

Article 1.- 

  

Atès que l’activitat religiosa, com a tal, no pot ser objecte de regulació administrativa, en tant que dret fonamental de les persones,  considerem que el present precepte hauria de dir, quant a la llicència: 

  

..//.. i també regular el procediment administratiu pel qual les entitats religioses comunicaran a l’administració municipal el compliment dels requeriments en matèria de seguretat i salubritat dels centres de culte”. 

  

Article 2.-  

  

Atès que la denominació lloc de culte és prou significativa i, considerem que la Llei no s’ha de referir a “llocs de culte o de reunió de pública concurrència amb fins religiosos”, sinó que ha d’esmentar, únicament els “llocs de culte”, sense més afegits. 

Aquest suggeriment s’ha d’estendre a tots els paràgrafs de la Llei on consta la doble denominació de lloc de culte o de reunió. 

  

 Article 4.- 

  

Per tal de garantir el dret a la llibertat religiosa, suggerim afegir a aquest article: 

  

“També es contemplarà la possibilitat de canvi d’us en els immobles ubicats al casc urbà, sempre que puguin observar les condiciones de seguretat i salubritat previngudes per la Llei”.  

  

Article 6.- 

  

Per tal de garantir el dret a la llibertat religiosa, suggerim afegir a aquest article: 

  

“Els municipis, per garantir la participació en el procés de formulació del planejament urbanístic, posaran en coneixement de les confessions reconegudes l’inici del procediment de creació o modificació dels seus instruments de planejament urbanístic”. 

  

Article 9.- 

  

Per tal de facilitar el procés administratiu i garantir el dret a establir llocs de culte, suggerim afegir a aquest article: 

  

3.- L’autorització administrativa per obrir i mantenir en ús un lloc es un acte administratiu reglat, per la qual cosa, es garantirà que el sol·licitant que acrediti complir els requeriments normatius de seguretat i salubritat, rebrà l’autorització corresponent mitjançant silenci administratiu positiu, generat en el termini de un mes des de la petició d’autorització. 

  

Article 10.- 

  

Per tal de facilitar el procés d’obertura dels llocs de cultes, sense minva dels requisits de salubritat i seguretat, i respectant les prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació, suggerim canviar el primer paràgraf d’aquest article: 

  

1.- Per a iniciar activitats d’un nou lloc de culte, que no necessiti llicència urbanística, únicament s’haurà d’haver comunicat  prèviament a l’ajuntament. No estaran sotmesos a llicència d’activitat, ni urbanística els llocs de culte amb un aforament no superior a cent persones, sinó que únicament hauran de comunicar la seva obertura, declarant el compliment de les normes de seguretat i salubritat. 

  

Article 11.- 

  

Per garantir el dret a l’exercici del culte, suggerim modificar el text d’aquest article:  

  

En cap cas  no es tancarà un centre de culte que estigui oportunament inscrit en el registre oficial corresponent excepte si per raons de greu risc per tercers, o perill públic imminent, fos recomanable fer-ho, fins que siguin subsanats els defectes causants del rics o perill. En tot cas, el tancament serà temporal i s’observaran totes les garanties processals per tal de no causar cap indefensió, ni vulneració del dret de culte contemplat en la llei de llibertat religiosa. 

  

Article 12.- 

  

Suggerim incloure en aquest article el contingut del Art. 11, relatiu al impacte acústic; també caldrà evitar el tancament preventiu per raons acústiques atès que aquestes no suposen greu risc ni perill imminent; així caldrà afegir e l’art 12, un cinquè paràgraf que contingui el text del anterior Art. 11, és a dir: 

  

“5.- Els llocs de culte han de complir amb les disposicions de la legislació de protecció contra la contaminació acústica. Reglamentàriament es regularan les limitacions acústiques dels llocs de cultes. En cap cas no es podrà tancar preventivament un lloc de culte per raons de acústiques, sinó que caldrà atorgar els terminis necessaris per a la correcció dels defectes subsanables”.   

  

Article 13.-  

  

En congruència amb el suggeriment fet per l’art. 10,  caldrà canviar el primer paràgraf: 

  

1.- Els llocs de culte, amb aforament superior a cent persones, se sotmeten al règim general que regula les llicències urbanístiques. Els que tinguin aforament inferior únicament hauran de comunicar a l’Ajuntament la seva obertura. 

  

Article 15.- 

  

Per tal de facilitar el tràmit administratiu, caldrà modificar l’apartat primer d’aquest article: 

  

1.- La comunicació d’obertura, o la sol·licitud de llicència –segons els casos- es tramitarà sempre en expedient únic davant l’Ajuntament de la població on s’ubiqui el lloc de culte.  

Caldrà presentar la documentació que escaigui al procediment que correspongui en cada cas. 

  

  

 Transitòries.-

  

Segona.-  

  

En congruència amb els Arts. 10 i 13, caldrà afegir: 

  

Els llocs de culte, amb aforament inferior a cent persones, únicament hauran de comunicar a l’Ajuntament la seva obertura i podran iniciar la seva activitat s’entendrà autoritzada mentre no sigui aprovat l’esmentat reglament. 

  

  

 Addicionals.-

  

Quarta.- Suggerim afegir: Es garanteix que tots els centre de culte evangèlic registrats i en funcionament en el moment d’entrada en vigor de la present Llei, podran continuar oberts,  encara que hauran d’adaptar-se en allò que sigui possible a les normes urbanístiques, de salubritat,  i de  seguretat. Solament podran ser clausurats si representen greu ris o perill imminent per a tercers. 

  

Cinquena.- Suggerim afegir una nova disposició: Les entitats religioses titulars dels llocs de cultes estaran exemptes del pagament de taxes per a la tramitació d’expedients de comunicació o llicència d’activitat, i dels tributs o taxes per a les llicències d’obres que hagin de sol·licitar. 

  

Sisena.- Per tal de proveir recursos econòmics que facin possible l’adequació dels llocs de cultes ja existents, suggerim afegir una nova disposició: 

  

Aquesta Llei anirà acompanyada de la corresponent memòria econòmica que es contemplarà en els pressupostos ordinaris que anualment siguin aprovats pel Parlament de Catalunya.  

  

  

  

  

 

 

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats