CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS

 

Per vuitè any consecutiu, el Consell Evangèlic de Catalunya posa a disposició de les entitats membres del CEC la possibilitat d’accedir a subvencions per a projectes culturals basats en valors cristians, però no emmarcats en campanyes d’evangelització.

BASES

Objecte

Promoure la realització d’activitats culturals basades en valors cristians i obertes a la societat catalana.

Beneficiaris

Podran optar a les subvencions regulades en aquestes bases les entitats membres del CEC que estiguin al dia de pagament de les quotes.

Import màxim

 1. Es valoraran projectes que se situïn entorn als 2000 €.
 2. Es pot subvencionar fins a 1200 €.
 3. De manera excepcional, i per raó de la qualitat del projecte o de la manca de sol·licituds, aquesta quantitat podrà ser modificada a l’alça per la Comissió de Valoració.

 

Àmbit temporal

Se subvencionaran les actuacions establertes al punt 1 de les bases que es desenvolupin entre l’1 de gener i el 2 de novembre de 2010.

Actuacions

Poden subvencionar-se activitats adreçades en els termes previstos al punt 1 d’aquestes bases i realitzades en llengua catalana: concerts, conferències, teatre, exposicions de llibres, exposicions d’art, campanyes de sensibilització cultural, programes de ràdio, edició de llibres i/o materials, mostres fotogràfiques, titelles, mim, animació sòciocultural…

Nombre màxim de projectes

Per afavorir la participació d’un major nombre d’entitats, només s’acceptarà un projecte per entitat, el qual ha de correspondre a una mateixa activitat encara que es dugui a terme en diverses dates.

Despeses subvencionables

Amb caràcter general són subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada. Les despeses menors, justificades només amb tiquets de caixa, seran revisades i es resoldrà si són acceptades o no per a la justificació. En tot cas, no podran excedir el 10% de l’import total atorgat.

No són subvencionables les despeses corresponents a infraestructures. També queden excloses de la present convocatòria: activitats de caire assistencial i/o social, creació i/o manteniment de pàgines web, adquisició de llibres per a biblioteca.

Sol·licitud, documentació adjunta i data termini presentació

 1. El CEC posa a disposició de les entitats el model normalitzat de presentació i de pressupost del projecte.
 2. La memòria ha d’explicar detalladament l’activitat a realitzar: contingut, participants, lloc…
 3. El pressupost ha de detallar les despeses del projecte.
 4. El calendari ha de concretar les dates de l’execució de l’activitat proposada.
 5. A més, cal adjuntar la Memòria explicativa de les activitats de l’entitat corresponents a l’any anterior.
 6. Data termini presentació projecte: Les entitats han de fer arribar el seu projecte abans del 23 d’abril de 2010.

 

Avaluació

 1. El Secretariat nomena una comissió per avaluar les sol·licituds presentades.
 2. La comissió d’avaluació emet un informe sobre les sol·licituds presentades, la resolució del qual es comunicada a les entitats, en un termini màxim de dos mesos després de la data de presentació de les sol·licituds.

 

Criteris de valoració de la subvenció

 1. Projecció pública del projecte.
 2. Concreció del projecte: ha d’estar referit a un nombre determinat d’activitats, no a les activitats anuals de l’entitat.
 3. Producció de materials en català.
 4. Divulgació del projecte als mitjans de comunicació.
 5. Vinculació del projecte presentat al programa marc de l’entitat.
 6. Gratuïtat de l’activitat.
 7. Proposta innovadora.

 

Material gràfic

Cal incorporar en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions que aquestes estan subvencionades pel Departament de la Vicepresidència, Direcció General d’Afers Religiosos, d’acord amb les normes d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya. Es pot demanar a l’oficina del CEC el logotip corresponent.

Justificació, memòria de l’activitat realitzada i data termini presentació

 1. Justificació econòmica:
  1. Les factures han de ser a nom del CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA. Ha de constar-hi el NIF: R-5800689-A i l’adreça: Consell de Cent 140, ent. 1a – 08015 Barcelona. Cada factura ha d’anar acompanyada del seu corresponent rebut on també hi han de constar totes les dades.
  2. S’ha de presentar l’original i dues fotocòpies de tota la justificació econòmica.
  3. També s’ha de fer un llistat (original i una còpia) de la documentació presentada. Sol·licitar a l’oficina del CEC el model en full de càlcul.
 2. Memòria d’activitats: És l’avaluació del projecte presentat. Ha de constar de: Introducció, Descripció de les activitats realitzades, Objectius i resultats assolits, Avaluació, Valoració final. No es necessari presentar còpia de la memòria d’activitats.
 3. Material gràfic: És imprescindible acompanyar la memòria amb el recull de material gràfic generat per l’activitat: cartells, fullets, fotografies, recull de premsa i altres.
 4. Data termini presentació Justificació econòmica i Memòria d’activitats: 5 de novembre 2010.

 

Les bases de la convocatòria i altra documentació oficial pot descarregar-se al web del Consell Evangèlic de Catalunya.

CEC – 25/03/10

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats