CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE DIACONIA CATALANA

 

Diaconia Catalana presenta la convocatòria de subvencions a entitats per a programes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat 2010.

 

BASES

Objecte

L’objecte d’aquestes subvencions és la realització de projectes d’actuacions i/o d’activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre, membres de Diaconia Catalana, i que s’han de dur a terme en el període temporal de l’1 de gener al 31 de desembre 2010.

 

Activitats i conceptes subvencionables

 1. Programes d’intervenció i inclusió social d’aplicació a comunitats, barris, minories i col·lectius socials i programes d’atenció a la comunitat gitana.
 2. Programes d’actuacions cíviques d’àmbit veïnal o sectorial i també les actuacions que tinguin com a finalitat el foment del teixit associatiu, la solidaritat, el civisme, la participació ciutadana i la promoció dels valors democràtics en el conjunt de la societat.
 3. Programes de promoció de l’acció del voluntariat i l’associacionisme, de la seva formació, de la millora de la gestió de les activitats i del control de la seva qualitat en el si de les entitats.

 

Observacions relatives al projecte

Pel que fa a la valoració de les sol·licituds cal tenir en compte que la Generalitat aplica els criteris de valoració següents:

 1. Projectes específics dirigits al sector de la població relacionada amb els programes de la Secretaria d’Acció Ciutadana i que desenvolupin els objectius i accions que actualment estigui desenvolupant la Secretaria d’Acció Ciutadana:
 • El Pla integral del poble gitano
 • El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
 • El Projecte Òmnia (Projecte social d’accés a les noves tecnologies)
 • El Programa d’inserció sociolaboral Aprendre a aprendre
 • La Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya (XECCAT)
 1. L’interès social del projecte, la seva originalitat i innovació.
 2. Un alt percentatge de persones involucrades en el programa que actuïn com a voluntàries o hi col·laborin sense percebre remuneració.
 3. Autofinançament de les activitats a subvencionar, entenent que l’entitat aporta recursos propis per dur a terme el projecte pel qual se sol·licita la subvenció.
 4. Cofinançament de les activitats a subvencionar, entenent que l’entitat obté finançament d’altres ens privats i/o ens públics diferents de la Generalitat de Catalunya.
 5. La col·laboració amb altres departaments de la Generalitat i amb altres administracions públiques.
 6. L’alt nombre de destinataris o afectats pels programes o activitats dins dels col·lectius de referència.
 7. La participació en el projecte de persones discapacitades amb caràcter integrador.

 

Dates termini

Data termini de presentació de sol·licituds d’acord al Model de sol·licitud normalitzat i Model 1 (que s’adjunten): 29 de març de 2010.

Data termini de presentació de la Memòria de l’activitat i Justificació econòmica: En la data que s’estableixi en la resolució de concessió i no més tard del 20 de febrer de 2011.

 

Observacions relatives a la justificació

 1. Els beneficiaris hauran de presentar una relació d’actuacions, acompanyada de les factures i rebuts originals o documents acreditatius del pagament efectiu de les activitats subvencionades, que han de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent.
 2. De l’import de la subvenció atorgada, fins al 15% se’n podrà destinar a despeses administratives i de funcionament, sempre que no siguin substancials per al desenvolupament del programa corresponent. En aquest darrer cas, per poder superar aquest percentatge, s’adjuntarà amb els documents justificatius de la subvenció, una memòria justificativa a aquest respecte. El límit d’aquest percentatge no afectarà els salaris i altres retribucions professionals. Es podrà presentar un certificat acreditatiu de les obligacions respecte de les nòmines de l’últim mes, així com respecte de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda del darrer trimestre. Posteriorment, s’haurà d’acreditar l’efectivitat dels pagaments.

 

Altres obligacions

 1. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat.
 2. Comunicar els ajuts demanats o obtinguts, a més del ja consignats a la sol·licitud, d’altres administracions públiques, entitats i empreses privades, tan aviat com en tingui coneixement i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
 3. Cal fer constar en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada o en qualsevol material que s’elabori el logotip de la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques, així com el de Diaconia Catalana, després de l’expressió: “Amb el suport de…”.
 4. Les entitats beneficiàries estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació, i aportar tota la informació que li sigui requerida per part del Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb la normativa vigent.
 5. Les entitats beneficiàries no poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada.

 

Les bases de la convocatòria i altra documentació oficial pot descarregar-se al web del Consell Evangèlic de Catalunya.

 

CEC – 25/03/10

 

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats