CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS DEL CURS 2009-2010

S’han donat a conèixer les bases de la convocatòria d’ajuts per a l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les religions i amb la laïcitat fora de Catalunya, a Europa, al 2010.

 

BASES

Destinataris

Persones que vulguin ampliar estudis superiors relacionats amb les religions i la laïcitat, fora de Catalunya, a Europa i que pertanyin a alguna de les entitats membres del CEC (1).

 

(1) Les entitats membre han de tenir les quotes al dia.

 

Període d’execució de l’activitat

El període corresponent als estudis pels quals es demana l’ajut ha de finalitzar dins l’any natural de la convocatòria. És a dir, poden presentar-se alumnes que cursin estudis durant el curs lectiu 2009-2010.

 

Objecte

Incentivar l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les religions i la laïcitat.

 

Tipologia

Les ampliacions dels estudis objecte d’ajut són:

 1. Estudis de teologia.
 2. Estudis sobre les teologies feministes.
 3. Estudis auxiliars als estudis de teologia.
 4. Estudis de ciències de les religions.
 5. Estudis sobre experiències de diàleg interreligiós.
 6. Estudis sobre la funció de la religió com a factor de cohesió social o d’identitat col·lectiva.
 7. Estudis sobre la gestió política dels drets de la llibertat religiosa i dels drets de llibertat de consciència des de la laïcitat.

 

Termini màxim de presentació: 26 de març de 2010. El nombre d’ajuts és limitat, per tant s’atendran les sol·licituds per rigorós ordre de recepció.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Dades personals i acadèmiques
  1. Nom i cognoms de la persona que ha de tenir el seu domicili a Catalunya.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o document acreditatiu de la persona que realitzarà els estudis.
  3. Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.
  4. Centre de destinació
  5. Estudis a realitzar
  6. Fotocòpia compulsada del certificat d’estudis
  7. Fotocòpia compulsada de la certificació de l’expedient acadèmic, quan la persona proposada no tingui títol de doctor/a.
  8. Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement de la llengua catalana, si se’n disposa.
  9. Certificat de ser membre d’una església o organisme evangèlics, membre de CEC i amb seu a Catalunya, signat i segellat pel pastor/a i secretari/a de l’entitat.
 2. Memòria explicativa i detallada de la proposta d’activitat presentada en relació amb l’ampliació d’estudis superiors.
 3. Pressupost detallat d’ingressos i despeses, amb indicació de la quantia global necessària, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament previstes.

 

DOCUMENTACIÓ PER JUSTIFICAR L’AJUT QUE HAGI ESTAT CONCEDIT

(a lliurar abans del 30 de setembre de 2010)

 1. Fotocòpia de la matrícula al curs corresponent.
 2. Factures i rebuts conforme la matrícula d’estudis ha estat cursada i ingressada al centre docent corresponent.
 3. Qualificacions finals obtingudes.
 4. Altra documentació demostrativa conforme s’han invertit els diners de l’ajut en els conceptes de l’atorgament (originals i còpia dels rebuts i comprovants de despesa).

 

Per a la tramitació de la sol·licitud cal adreçar-se a l’Oficina Tècnica del CEC (administracio@consellevangelic.cat o 93.424.10.20).

 

Les bases de la convocatòria i altra documentació oficial pot descarregar-se al web del Consell Evangèlic de Catalunya.

 

CEC – 25/03/10

 

 

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats