MODIFICACIÓ DEL NIF DE LES ESGLÉSIES I INSTITUCIONS RELIGIOSES

 

Mitjançant l’Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer, es regula la nova composició del número d’identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, quedant modificada la clau assignada a les congregacions i institucions religioses. Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de juliol de 2008.

 

Aquest codi estarà format per nou dígits. El primer d’ells és una lletra que es destina a indicar la forma jurídica o el tipus d’entitat. Fins ara, la clau Q era l’assignada a “organismes autònoms, estatals o no, i assimilats, i congregacions i institucions religioses”. A partir de l’1 de juliol de 2008, existirà una nova classe, la R, per a les congregacions i institucions religioses.

 

La resta dels caràcters segueix sent el mateix; un número aleatori de set dígits i un caràcter de control.

 

A les entitats que ja estan constituïdes legalment i ja tenen assignat un número d’identificació fiscal, durant l’any 2008 l’ Agencia Estatal de Administración Tributaria els comunicarà el nou número que els correspon.

 

Malgrat això, les entitats poden, a partir de l’1 de juliol de 2008, sol.licitar a Agencia Estatal de Administración Tributaria l’assignació d’un nou número, sense espera a rebre la comunicació indicada al paràgraf anterior.

 

No obstant, les entitats religioses que a 1 de gener de 2009 no hagin rebut la comunicació indicada, hauran de dirigir-se a l’Administració o Delegació de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria corresponent al seu domicili fiscal per actualitzar la informació censal que té l’Administració Tributària de l’entitat i obtenir el número d’identificació que els correspongui.

 

Per a més informació, es pot contactar amb les oficines de FEREDE: info@ferede.org o 91.381.04.02

 

Font: Noticias FEREDE

 

CEC – 20/03/08

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats