PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA: RESPOSTES AL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA

 

1.- Què ha fet fins ara el seu partit en favor de la Comunitat Protestant?

 

Els socialistes hem defensat activament els drets de la comunitat protestant, tant des de les responsabilitats legislatives a través del grup parlamentari PSC-CpC com des de la mateixa responsabilitat del Govern de la Generalitat. En concret, des de la Direcció General d’Afers Religiosos s’ha donat suport específic a la tradició evangèlica catalana a través d’un conveni marc de col·laboració. A més, des de la vesant institucional, s’ha fet un reconeixement explícit de la importància que han tingut i tenen el conjunt de les esglésies evangèliques en el desenvolupament de la societat catalana.

 

2. Quin és el seu compromís a favor de la Comunitat Protestant en el decurs de la pròxima legislatura?

 

Seguir garantint la llibertat de viure i expressar la fe evangèlica, tant a nivell individual com col·lectiu. De manera particular, en un marc de respecte i independència, el compromís és ajudar a desenvolupar les diverses activitats que les comunitats protestants fan en la societat catalana. Un altre compromís és donar suport específic als programes socials d’acolliment als nou vinguts impulsats per les comunitats evangèliques i reconèixer el valor positiu que té l’obra social del protestantisme català. També s’ajudarà a la tasca que fa actualment el Consell Evangèlic de normalitzar l’ús del català en el si de la comunitat protestant, especialment en les seves activitats d’integració dels nous membres provinents d’altres països. En aquest aquests apartat vull manifestar també el meu compromís personal d’establir unes relacions directes i fluïdes entre la Presidència de la Generalitat i la comunitat evangèlica de Catalunya.

 

A un altre nivell, els socialistes catalans, en el marc de la política de l’Estat, seguirem treballant per enfortir el reconeixement dels drets de la comunitat protestant. En aquest sentit, mereix la nostre atenció l’articulació d’un sistema de finançament de les esglésies evangèliques a través de la declaració de renda similar al que es pugui establir per altres confessions religioses.

 

3. Quines seran les seves iniciatives a favor del desenvolupament de la Llibertat Religiosa a Catalunya en el decurs de la pròxima legislatura?

 

Contribuir el desenvolupament de les competències que l’Estatut dóna al Govern de Catalunya. Això comporta un desplegament normatiu específic i enfortir els acords i convenis de cooperació amb les esglésies, les confessions i les comunitats religioses catalanes d’acord amb l’àmbit de competències de la Generalitat. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat haurà d’articular un àmbit consultiu assessor en matèria de llibertat religiosa.

 

El Govern de la Generalitat ha de participar activament en la gestió del Registre d’Entitats Religioses actualment depenen del Ministeri de Justícia del Govern de l’Estat. No són menys important les iniciatives que han desenvolupar-se en la comunitat educativa per comprendre i respectar el valor del pluralisme religiós. Des de l’acció de govern  es seguirà donant suport actiu als àmbits específics de diàleg interreligiós i es vetllarà perquè hi hagi un verdader respecte a la llibertat religiosa en la societat catalana.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats