INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS: RESPOSTA AL QÜESTIONARI DEL CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA

 

Hem d’entendre la llibertat religiosa inclosa en la llibertat de consciència, sinó només parlaríem de la llibertat de professar una religió o bé  de la seva negació, de la no creença religiosa. Si parlem de llibertat de consciència, parlem de la llibertat de tenir una cosmovisió determinada, un sistema d’ idees, religioses o no.

Això és possible en el marc d’un Estat  pluralista, amb un sistema de valors definits en la seva Constitució, d’acord amb els tractats internacionals  que hagin estat subscrits i necessàriament neutral en matèria religiosa . En definitiva un Estat  laic

En coherència  amb:

 • L’article 16.1 de la CE on es diu “ Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte”, que no desenvolupa la llei actual.

 

 • D’acord amb l’article 10.2 de la CE, caldria tenir en compte els acords internacionals després de l’aprovació de la llei. Per exemple: 

  o        Declaració de NNUU sobre l’eliminació de totes les formes d’intolerància de 1981 que no parla solament de creences religioses sinó de “conviccions de la seva elecció”.

  o        Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre 2000, art. 10  on es parla de la “ llibertat de pensament, de consciència i de religió”

  Hem presentat en el Congrés dels Diputats ( cal recordar que la llei de Llibertat religiosa és una llei orgànica i per tant de competència estatal ) una proposició de llei Orgànica de Llibertat de Pensament, de consciència i de religió, amb les finalitats de:

  • Ampliar l’àmbit d’aplicació de la llei a la llibertat de pensament o de consciència, entenent la llibertat religiosa com un aspecte o modalitat d’aquella.
  • Garantir la igualtat en el tractament de l’exercici d’aquestes llibertats, superant l’actual inequitat entre les conviccions religioses (amb el privilegi escandalós de la confessió catòlica) i les d’altres tipus.
  • Donar el mateix règim tributari o de benefici fiscal a totes les entitats o associacions no lucratives.
  • Suprimir l’existència d’un Registre específic per a les entitats o associacions religioses.
  • Separar el matrimoni civil del religiós ( en l’actualitat el matrimoni religiós té efectes civils quan la confessió és la catòlica).
  • Impedir el finançament especial i no voluntari de les esglésies o comunitats religioses ( actualment , l’única beneficiària és l’Església Catòlica).
  • Fer esment especial de la prohibició dels símbols religiosos i l’assistència a  actes confessionals dels representants públics en l’exercici de les seves funcions. (Actualment, l’única simbologia present és la de l’Església Catòlica).
  • Preservar el dret dels menors a no ser adoctrinats en els centres de formació públics i concertats.

   

  I totes les altres qüestions que garanteixen l’exercici del dret de llibertat de consciència en l’àmbit privat individual i la utilització respectuosa i equitativa de l’espai públic per a les seves manifestacions col·lectives.

  La modificació de la llei estatal permetrà el desenvolupament normatiu a Catalunya per corregir la inequitat existent en el tractament de les diferents opcions ideològiques i molt concretament la religiosa on l’Església Catòlica manté uns privilegis impropis d’un estat laic, aconfessional  com diu la Constitució de 1978.

  Tanmateix totes les nostres propostes estant adreçades a la consecució de la igualtat de drets entre tots els ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits . educatiu, de salut, social , cultural, ideològic,  sense discriminació de cap tipus: d’origen, de gènere, de creença…

  És per tot això que la comunitat Protestant  veurà en les nostres propostes, en el futur, ara i adés,  reconeguts i defensats tots  els seus drets, com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya i com a col·lectiu  no discriminat respecte a cap altra confessió o ideologia present en la nostra societat.

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats