ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: CARTA DEL PRESIDENT

 

Com a President d’Esquerra Republicana de Catalunya, em plau donar resposta a les tres preguntes que m’ha formulat, amb els tres apartats següents, respectivament:

 

1. Durant els dos anys i mig que Esquerra Republicana de Catalunya va formar part del Govern de la Generalitat, la Direcció General d’Afers Religiosos va proposar la signatura de convenis anuals de col·laboració a totes les federacions d’entitats religioses de presència significativa a Catalunya, i va augmentar considerablement l’ajut que, en alguns convenis, s’atorgava per a fer possible la col·laboració acordada en favor de la societat catalana. És el cas del Consell Evangèlic de Catalunya, entre altres federacions.

 

Aquesta última legislatura, amb la intervenció de la Direcció General d’Afers Religiosos, s’ha regulat el servei d’assistència religiosa (plural) en els centres penitenciaris de Catalunya, i s’ha iniciat un procés semblant per als centres hospitalaris. En ambdós casos, es compta amb el Consell Evangèlic de Catalunya, entre altres federacions.

 

D’altra banda, per primera vegada, es van decretar dues convocatòries públiques anuals de subvencions per a activitats destinades a fomentar la bona relació entre cada entitat religiosa i la resta de la societat catalana, a les quals es va poder acollir el Consell Evangèlic, entre totes les altres entitats religioses de Catalunya.

 

Sempre que una Església Protestant de Catalunya va demanar la intervenció o la representació institucional de la Generalitat en algun acte (congressos internacionals, celebracions diverses, reunions regulars) la Direcció General d’Afers Religiosos hi va respondre positivament.

 

 

2. El programa electoral d’Esquerra conté un apartat titulat “Laïcitat, el respecte dels drets de llibertat religiosa” que, sense establir diferències entre les diverses confessions religioses, i, per tant, també de cara a les Comunitats Protestants, proposa seguir la mateixa línia ja esmentada en l’apartat anterior pel que fa al reconeixement institucional, a la regulació del servei d’assistència religiosa plural en centres penitenciaris i en centres hospitalaris, a convenis de col·laboració, i a convocatòries d’ajuts destinats no pas a subvencionar fes sinó activitats de bona relació entre les entitats religioses i la resta de la societat.

 

3. En el seu programa electoral, ERC contempla impulsar el respecte dels drets de llibertat religiosa de la manera següent:

 

La laïcitat o separació entre Generalitat i confessions religioses ha de ser la garantia de respecte a la pluralitat de creences i d’opcions de pensament i de consciència.

 

Proposarem una llei de locals de culte, amb l’objectiu de garantir el dret de les confessions religioses a establir aquests locals i, alhora, de garantir les condicions de seguretat i d’higiene que requereixen.

 

Volem oferir als tanatoris una guia informativa i de propostes per al respecte a la pluralitat de creences; i presentar als municipis una guia de suggeriments d’actuació davant la pluralitat religiosa, especialment pel que fa als enterraments, en el sentit de propiciar tot tipus d’inhumacions permeses per la llei en els cementiris públics municipals i d’evitar la construcció de cementiris privats i segregadors per confessions.

 

Volem elaborar una guia dirigida als centres educatius que reculli aquelles respostes que el professorat ja ha sabut donar davant la diversitat de creences per afavorir el respecte i la cohesió social.

 

I, tenint en compte les màximes possibilitats de desenvolupament de l’Estatut, procurarem que l’Estat faciliti la màxima participació de la Generalitat en els òrgans estatals que tenen atribuïdes funcions en matèria d’entitats religioses i en la gestió del Registre d’aquestes entitats, i exigirem que aporti els recursos econòmics necessaris per tal de poder complir tot el que l’Estatut preveu.

 

Cordialment,

Josep-Lluís Carod-Rovira

President d’Esquerra

Noticias relacionadas:

Els comentaris estan tancats